Tuesday, 25 January 2011

Doa Dzulfaqor

Doa Dzulfaqor yang termasuk salah satu doa yang suka dibaca oleh Rosululloh Muhammad S.A.W.

Inilah Doa Dzulfaqor yang dimaksud:

BISMILLAHIR ROHMAANIR ROHIIM.
SUBHAANAKA ANTALLOOHU LAA ILAAHA ILLAA ANTARROHMANUR ROHIIM.
SUBHAANAKA ANTALLOOHU LAA ILAAHA ILLAA ANTASSALAAMUL MU’MIIN.
SUBHAANAKA ANTALLOOHU LAA ILAAHA ILLAA ANTAL MUHAIMINUL AZIIZ.
SUBHAANAKA ANTALLOOHU LAA ILAAHA ILLAA ANTAL MUSHOWWIRUL HAKIIM.
SUBHAANAKA ANTALLOOHU LAA ILAAHA ILLAA ANTAS SAMII’UL ALIIM.
SUBHAANAKA ANTALLOOHU LAA ILAAHA ILLAA ANTAL BASHIIRUSH SHOODIQ.
SUBHAANAKA ANTALLOOHU LAA ILAAHA ILLAA ANTA ALAAMUL GHUYUUB.
SUBHAANAKA ANTALLOOHU LAA ILAAHA ILLAA ANTA KHOOLIQUL BAARII.
SUBHAANAKA ANTALLOOHU LAA ILAAHA ILLAA ANTAL QOOHIR.
SUBHAANAKA ANTALLOOHU LAA ILAAHA ILLAA ANTARROOZIQUR ROZZAQ.
SUBHAANAKA ANTALLOOHU LAA ILAAHA ILLAA ANTA LAM YALID WA LAM YUULAD WALAM YAKUL LAHU KUFUWAN AHAD.
SUBHAANAKA FASTAJIB LII WA NAJJINII MINAL KARBI WAL GHOMMI WA KADZAALIKA NUNJIL MU’MINIINA WA ZAKARIYYAA WA YAHYAA WA IISAA IDZ NAADAA ROBBAHU ROBBI LAA TADZARNII FARDAN WA ANTA KHOIRUL WAARITSIIN.
SUBHAANA ROBBIKA ROBBIL IZZATI AMMAA YASHIFUUN WA SALAMUN ALAL MURSALIIN WALHAMDU LILLAHI ROBBIL AALAMIIN....

No comments:

Post a Comment

Silakan tulis komentar anda disini, terimakasih.